Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Informácie o tranzite ukrajinských občanov a občanov z tretích krajín

Vzhľadom na žiadosti ukrajinských občanov a občanov z tretích krajín, ktorí sa aktuálne nachádzajú na území Slovenskej republiky, Talianske veľvyslanectvo oznamuje nasledovné:

1) Ukrajinskí občania, ktorí disponujú biometrickým cestovným pasom môžu cestovať do Talianska bez víza na maximálne 90 dní každých 180 dní.

2) Ukrajinskí občania, ktorí nedisponujú biometrickým cestovným pasom, v prípade ak spĺňajú požadované podmienky, môžu požiadať o vstupné vízum, ktorého platnosť bude obmedzená len na územie Talianska.

Žiadosti je potrebné adresovať na: uffconsolare.bratis@esteri.it.
Všetci občania, ktorí cestujú na návštevu k svojim príbuzným, musia predložiť dôkaz o príbuzenskom vzťahu, okrem preukázateľných prípadov, ak to nie je možné z dôvodu krízovej situácie. Tak v prípade návštevy príbuzných, ako aj návštevy priateľov/známych je potrebné vyplniť priložené prehlásenie o poskytnutí ubytovania: https://vistoperitalia.esteri.it/Moduli/it/DICHIARAZIONEALLOGGIOGARANZIA.PDF 

3) Osoby, ktoré nemajú žiadny dokument totožnosti sa musia obrátiť na Diplomaticko-konzulárne zastúpenie krajín, z ktorých pochádzajú, za účelom získania platného dokladu totožnosti alebo za účelom dokazovania totožnosti. V prípade, ak to nie je možné, takéto osoby musia pri podaní žiadosti o vízum doložiť akúkoľvek užitočnú dokumentáciu, ktorá umožní identifikáciu.

4) Žiadosti občanov pochádzajúcich z tretích krajín, ktorí vstúpili do Slovenskej republiky z Ukrajiny následne po vypuknutí vojny budú riešené individuálne v zmysle platnej legislatívy (viď aj https://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx)

5) Čo sa týka opatrení na boj proti pandémii COVID-19, v prípade osôb, ktoré sú zaočkované vakcínami uznanými agentúrou European Medicines Agency (EMA) a osôb, ktoré prekonali chorobu do šiestich mesiacov od ukončenia prvého cyklu vakcinácie je vstup umožnený bez potreby testu. V ostatných prípadoch sa vyžaduje antigénový alebo PCR test

Pre ukrajinských občanov, ktorí vstúpili alebo vstupujú na územie nášho štátu si dovoľujeme dať do pozornosti informácie obsiahnuté v správe “Vitajte v Taliansku”, ktorú vypracovalo Oddelenie civilnej obrany spolu s Ministerstvom vnútra a ktorá je k dispozícii v ukrajinskom, ruskom, talianskom a anglickom jazyku na nasledujúcej adrese:
https://www.protezionecivile.gov.it/it/notizia/online-una-scheda-con-le-informazioni-utili-i-cittadini-ucraini-arrivo-italia 

/////////////

In view of the high number of applications from Ukrainian and third-country nationals arrived in the Slovak Republic after leaving the territory of Ukraine, the Embassy of Italy in Bratislava informs about the following:

1) Ukrainian citizens with biometric passports are able to travel to Italy without the need for an additional visa for a maximum period of 90 days every 180 days;

2) Ukrainian citizens without a biometric passport, provided all prerequisites are present, will have to apply for an entry visa, whose validity will be limited to the Italian territory.
Their requests must be sent to the e-mail address uffconsolare.bratis@esteri.it. It should be noted that all those who intend to visit relatives must provide – unless proven impossibility due to emergency – proof of family relationship. Both in the case of visiting relatives and friends/acquaintances, it will still be necessary for the latter to fill out the attached declaration of hospitality: https://vistoperitalia.esteri.it/Moduli/it/DICHIARAZIONEALLOGGIOGARANZIA.PDF 

3) In the case of people without any document, it will be necessary to contact the diplomatic-consular authorities of their countries of origin in order to obtain a valid document or a proof of their identity. In case of proven impossibility in doing so, they will have to enclose, when submitting the visa application, any documentation useful to allow their identification.

4) Visa applications of third country nationals who entered the Slovak Republic from Ukraine after the outbreak of the war will be dealt with on a case by case basis in accordance with current legislation (see also https://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx).

5) As for the provisions on the prevention of COVID-19, in the case of persons vaccinated with vaccines recognized by the European Medicines Agency (EMA) or recovered within six months after completion of the first vaccination cycle, they are allowed to enter Italy without performing a Covid Test. Otherwise, an antigen or molecular test by nasal/oropharyngeal/rhino-pharyngeal swab is required.

For Ukrainian citizens who have entered or are entering Italy, please refer to the information contained in the „Welcome to Italy“ form, drawn up by the Civil Protection Department and the Ministry of the Interior, available in Ukrainian, Russian, Italian and English at the following link: https://www.protezionecivile.gov.it/it/notizia/online-una-scheda-con-le-informazioni-utili-i-cittadini-ucraini-arrivo-italia