Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Osvedčenie o vzdelaní

 

Osvedčenie o vzdelaní

Doklad Osvedčenie o vzdelaní nie je nostrifikáciou vzdelania resp. uznaním titulu, ale len prvým krokom procesu nostrifikácie. Slúži na účely ďalšieho vzdelávania (napr. zápis na univerzitu), zamestnania a na účely, ktoré si vyžadujú preukázanie vzdelania.

Bližšie informácie týkajúce sa uznania vzdelania v Taliansku sú dostupné na tomto linku. Pre vzdelanie v oblasti zdravotníctva platia osobitné ustanovenia, ktoré sú bližšie popísané na stránkach Ministerstva zdravotníctva Talianskej republiky.

Žiadateľ o osvedčenie o stredoškolskom vzdelaní predloží originál maturitného vysvedčenia Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR príp. rezortu, ktorý príslušnú strednú školu spravuje (napr. Ministerstvo zdravotníctva SR v prípade dokladov vydaných Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave a strednými zdravotníckymi školami), ktoré ho opatrí pečiatkou apostilla. Následne dá z neho u notára vyhotoviť overenú kópiu (overenie podpisuje notár, nie pracovník poverený notárom), ktorú odovzdá súdnemu prekladateľovi na preklad do talianskeho jazyka. Preklad vysvedčenia zviazaný s overenou kópiou predloží žiadateľ príslušnému krajskému súdu, ktorý jednou apostillou overí podpis súdneho prekladateľa a ďalšou apostillou podpis notára. Príslušným krajským súdom je súd, na ktorom je zapísaný notár. Stredoškoláci, ktorým bol uznaný jazykový certifikát ako náhrada maturitnej skúšky z cudzieho jazyka, predkladajú k nahliadnutiu aj originál príslušného certifikátu.

Analogický postup platí aj pre osvedčenie o nadstavbovom vzdelaní, resp. pomaturitnom štúdiu. Pri tomto druhu vzdelania je potrebné predkladať veľvyslanectvu nasledovné doklady preložené a náležite opatrené pečiatkami apostilla:

- maturitné vysvedčenie

- vysvedčenie o ukončení nadstavbového štúdia.

Žiadateľ o osvedčenie o vysokoškolskom vzdelaní predloží originály vysokoškolského diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR príp. rezortu, ktorý príslušnú vysokú školu spravuje a nechá ich opatriť pečiatkou apostilla. Následne dá u notára zo všetkých troch dokumentov vyhotoviť overenú kópiu, ktorú odovzdá súdnemu prekladateľovi na preklad do talianskeho jazyka. Preklady diplomu, vysvedčenia a dodatku zviazané s overenou kópiou predloží príslušnému krajskému súdu, ktorý jednou apostillou overí podpis súdneho prekladateľa a ďalšou apostillou podpis notára.

Žiadateľ o osvedčenie o vzdelaní veľvyslanectvu predkladá:
- preložené a apostillované maturitné vysvedčenie príp. vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu a pre archív veľvyslanectva jednu neoverenú kópiu všetkých strán preloženého a apostillovaného maturitného vysvedčenia príp. vysokoškolského diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu;
- kópiu preukazu totožnosti (OP príp. pas);
- žiadosť;
- čestné prehlásenie o dĺžka štúdia.

Žiadosť o vydanie osvedčenia o vzdelaní sa podáva osobne na Konzulárnom oddelení. Pred príchodom na veľvyslanectvo je potrebné si vopred dohodnúť stretnutie. Podaním žiadosti o vydanie osvedčenia o vzdelaní je možné poveriť tretiu osobu. V takom prípade je postačujúce uviesť splnomocnenú osobu v spodnej časti žiadosti. Veľvyslanectvo si za vydanie osvedčenia účtuje konzulárny poplatok.

V prípade potreby bližších informácií sa obráťte na Kultúrne a študijné oddelenie Talianskeho veľvyslanectva v Bratislave.


44