Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Osvedčenie o vzdelaní

 

Osvedčenie o vzdelaní

Doklad Osvedčenie o vzdelaní nie je nostrifikáciou vzdelania resp. uznaním titulu, ale len prvým krokom procesu nostrifikácie. Slúži na účely ďalšieho vzdelávania (napr. zápis na univerzitu), zamestnania a na účely, ktoré si vyžadujú preukázanie vzdelania.

Bližšie informácie týkajúce sa uznania vzdelania v Taliansku sú dostupné pod týmto odkazom. Pre vzdelanie v oblasti zdravotníctva platia osobitné ustanovenia, ktoré sú bližšie popísané na stránkach Ministerstva zdravotníctva Talianskej republiky.

Žiadateľ o osvedčenie o stredoškolskom vzdelaní predloží originál maturitného vysvedčenia Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR príp. rezortu, ktorý príslušnú strednú školu spravuje (napr. Ministerstvo zdravotníctva SR v prípade dokladov vydaných Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave a strednými zdravotníckymi školami), ktoré ho opatrí pečiatkou apostilla. Následne dá z neho u notára vyhotoviť overenú kópiu (overenie podpisuje notár, nie pracovník poverený notárom), ktorú odovzdá súdnemu prekladateľovi na preklad do talianskeho jazyka. Preklad vysvedčenia zviazaný s overenou kópiou predloží žiadateľ príslušnému krajskému súdu, ktorý jednou apostillou overí podpis súdneho prekladateľa a ďalšou apostillou podpis notára. Príslušným krajským súdom je súd, na ktorom je zapísaný notár. Stredoškoláci, ktorým bol uznaný jazykový certifikát ako náhrada maturitnej skúšky z cudzieho jazyka, predkladajú k nahliadnutiu aj originál príslušného certifikátu.

Analogický postup platí aj pre osvedčenie o nadstavbovom vzdelaní, resp. pomaturitnom štúdiu. Pri tomto druhu vzdelania je potrebné predkladať veľvyslanectvu nasledovné doklady preložené a náležite opatrené pečiatkami apostilla:

- maturitné vysvedčenie

- vysvedčenie o ukončení nadstavbového štúdia.

Žiadateľ o osvedčenie o vysokoškolskom vzdelaní predloží originály vysokoškolského diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR príp. rezortu, ktorý príslušnú vysokú školu spravuje a nechá ich opatriť pečiatkou apostilla. Následne dá u notára zo všetkých troch dokumentov vyhotoviť overenú kópiu, ktorú odovzdá súdnemu prekladateľovi na preklad do talianskeho jazyka. Preklady diplomu, vysvedčenia a dodatku zviazané s overenou kópiou predloží príslušnému krajskému súdu, ktorý jednou apostillou overí podpis súdneho prekladateľa a ďalšou apostillou podpis notára.

Žiadateľ o osvedčenie o vzdelaní veľvyslanectvu predkladá:
- preložené a apostillované maturitné vysvedčenie príp. vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu a pre archív veľvyslanectva jednu neoverenú kópiu všetkých strán preloženého a apostillovaného maturitného vysvedčenia príp. vysokoškolského diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu;
- kópiu preukazu totožnosti (OP príp. pas);
- žiadosť;
- čestné vyhlásenie o dĺžke štúdia.

Žiadosť o vydanie osvedčenia o vzdelaní s predpísanými prílohami je možné doručiť veľvyslanectvu doporučenou poštou. (Podaním žiadosti a prípadným osobným vyzdvihnutím osvedčenia o vzdelaní je možné poveriť tretiu osobu. V takom prípade je postačujúce uviesť splnomocnenú osobu v spodnej časti žiadosti.) Vystavenie osvedčenia podlieha konzulárnemu poplatku vo výške 41 eur, ktorý je potrebné poukázať na účet veľvyslanectva. Osvedčenie odosielame doporučenou poštou na želanú adresu, pričom poštovné je potrebné uhradiť vopred. Pokyny k úhrade konzulárneho poplatku a poštovného žiadateľovi zašleme po kontrole doručenej žiadosti a vypočítaní ceny poštovného podľa váhy a adresy doručenia.

Výhradne na účely ďalšieho štúdia je osvedčenie od konzulárneho poplatku oslobodené.

V prípade potreby bližších informácií sa prosím obráťte na Kultúrne a študijné oddelenie Talianskeho veľvyslanectva v Bratislave.


44