Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Matrika

 

Matrika

Veľvyslanectvo vedie evidenciu o talianskych občanoch žijúcich na Slovensku, do ktorej zapisuje údaje o ich občianstve, narodení, uzavretí manželstva a úmrtí. Veľvyslanectvo je zároveň oprávnené vydávať potvrdenia o údajoch zapísaných v matrike.
Veľvyslanectvo prijíma aj listiny vydané orgánmi iných štátov a odosiela ich talianskym mestským/miestnym úradom so žiadosťou o ich zaevidovanie.
Na účely zmeny údajov v matrike a/alebo získania potvrdení je potrebné, aby bol taliansky občan zapísaný v registri talianskych občanov žijúcich v zahraničí (A.I.R.E.).

Narodenie dieťaťa
Deti, ktorých aspoň jeden rodič má talianske občianstvo, sú občanmi Talianska, bez ohľadu na to, či sa narodili v zahraničí, alebo majú aj občianstvo iného štátu. Ich narodenie je však potrebné nahlásiť talianskym orgánom.
Postup, ktorý je potrebný dodržať pri ohlasovaní narodenia dieťaťa, ktoré sa narodilo v Slovenskej republike, je uvedený tu.

Uzavretie manželstva
Manželské ohlášky pri civilných sobášoch
V prípade civilného sobáša uzatvoreného v Slovenskej republike medzi snúbencami, z ktorých aspoň jeden je občanom Talianska, sa manželské ohlášky nerobia. V tomto prípade sa forma uzavretia manželstva riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak však taliansky občan uzatvára civilný sobáš v Taliansku, manželské ohlášky sa vyhlasujú na talianskom mestskom/miestnom úrade podľa miesta bydliska snúbencov. Talianski občania s trvalým pobytom na Slovensku žiadosť o zverejnenie manželských ohlášok podávajú na konzulárnom oddelení talianskeho veľvyslanectva. V prípade sobáša uzavretého v Talianskej republike medzi snúbencami, ktorí sú v Taliansku cudzími štátnymi občanmi, sa manželské ohlášky robia v Taliansku.
V prípade, že ani jeden zo snúbencov nie je zapísaný v registri talianskych občanov žijúcich v zahraničí (A.I.R.E.) tohto veľvyslanectva, veľvyslanectvo nemá povinnosť vyhovieť žiadosti o konzulárny sobáš.
Postup, ktorý je potrebný dodržať pri uzatvorení manželstva v Slovenskej republike a nahlásení uzavretia manželstva orgánom Talianskej republiky, je uvedený tu.

Rozvod
Jednou z náležitostí uznania slovenského rozsudku o rozvode na území Talianskej republiky je jeho nahlásenie príslušným talianskym orgánom. Za týmto účelom je potrebné predložiť na konzulárne oddelenie veľvyslanectva nasledovné doklady:
· právoplatný rozsudok o rozvode (originál alebo všeobecné čestné vyhlásenie - dichiarazione sostitutiva di atto notorio) opatrený pečiatkou apostille z krajského súdu,
· súdny preklad rozsudku a osvedčenie podpisu a pečiatky súdneho prekladateľa (viď zoznam súdnych prekladateľov) formou apostille z ktoréhokoľvek krajského súdu,
. žiadosť o prepis rozsudku o rozvode,
· všeobecné čestné vyhlásenie - dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
Uvedené doklady sa predkladajú v overenej kópii, s originálom pečiatky súdu.

Úmrtie
Každé úmrtie talianskeho občana v zahraničí je potrebné nahlásiť talianskym orgánom. Za týmto účelom sa predkladajú nasledovné doklady:
· úmrtný list vydaný príslušným matričným úradom v mieste trvalého bydliska zosnulého opatrený pečiatkou apostille okresného úradu s úradným prekladom do talianskeho jazyka a prípadným overením (len vo vybraných prípadoch),
· dokumentácia týkajúca sa zosnulého: občiansky preukaz, taliansky pas alebo potvrdenie o talianskom občianstve.
Všetky matričné doklady vydané v Slovenskej republike sa predkladajú v originále a opatrené pečiatkou apostille príslušného okresného úradu.


91