Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Talianske štátne občianstvo

 

Talianske štátne občianstvo

Talianske štátne občianstvo je založené na princípe ius sanguinis (podľa rodu) a znamená, že dieťa, ktoré sa narodilo talianskemu otcovi alebo talianskej matke, je talianskym štátnym občanom. Je však potrebné pripomenúť, že právo na nadobudnutie štátneho občianstva po matke sa uplatňuje od 1. januára 1948, na základe rozsudku Ústavného súdu Talianskej republiky.

V súčasnosti talianske štátne občianstvo upravuje Zákon č. 91 z 5. decembra 1992, ktorý na rozdiel od predchádzajúceho zákona hodnotí význam vôle jednotlivca pri získaní alebo strate občianstva a uznáva právo občana na viacnásobné občianstvo, ak to nie je v rozpore s medzinárodnými dohodami.

SPÔSOB AUTOMATICKÉHO ZÍSKANIA TALIANSKEHO ŠTÁTNEHO OBČIANSTVA

  1. získaním občianstva po rodičovi alebo rodičoch,
  2. narodením na území Talianska, ak sú rodičia neznámi či bez štátnej príslušnosti, alebo ak na základe právne poriadku štátu, ktorého rodičia sú občanmi, nemôžu na dieťa preniesť svoje občianstvo a zároveň v prípade detí, nájdených na území Talianska, u ktorých nie je možné určiť ich štátnu príslušnosť,
  3. uznaním otcovstva nebo materstva neplnoletého dieťaťa (v prípade plnoletého dieťaťa je nevyhnutné, aby si do jedného roku od takéhoto uznania dieťa samo zvolilo štátne občianstvo),
  4. adopciou jednak v prípade, že neplnoleté dieťa cudzej štátnej príslušnosti je adoptované talianskym občanom na základe rozhodnutia talianskeho súdneho orgánu a zároveň v prípade uznania zahraničnej adopcie Talianskom na základe príkazu vydaného súdom pre mladistvých a prepísaného do matriky. V prípade adopcie plnoletej osoby, ktorá sa legálne zdržiavala v Taliansku minimálne 5 rokov po adopcii, má takáto osoba nárok na talianske štátne občianstvo na základe naturalizácie (viď: Naturalizácia).

AKO POŽIADAŤ O TALIANSKE ŠTÁTNE OBČIANSTVO

  • Prehlásením žiadateľa o vôli stať sa talianskym štátnym občanom:

Cudzinec, ktorý sa narodil talianskemu občanovi (až po druhé pokolenie) môže získať občianstvo v nasledovných prípadoch:

- vykonáva vojenskú službu v talianskych ozbrojených silách,

- stane sa zamestnancom talianskeho verejného sektoru, aj v zahraničí,

- po dosiahnutí plnoletosti (zákonného veku) sa minimálne dva roky legálne zdržiava na území Talianska.

Cudzinec, ktorý sa narodil v Taliansku, môže získať talianske štátne občianstvo v prípade, že sa legálne a nepretržite zdržiaval na jeho území od narodenia až po dosiahnutie plnoletosti (zákonného veku).

  • Sobášom s talianskym občanom resp. talianskou občiankou po splnení nasledovných požiadaviek:

- legálny trvalý pobyt v Taliansku minimálne po dobu šiestich mesiacov po uzavretí manželstva, alebo tri roky trvania manželstva v prípade trvalého pobytu v zahraničí,

- predloženie platného sobášneho listu,

- preukázanie trestnej bezúhonnosti,

- absencia prekážok súvisiacich s talianskou národnou bezpečnosťou.

Žiadosť o udelenie štátneho občianstva adresovaná Ministerstvu vnútra Talianskej republiky sa predkladá na prefektúre v mieste trvalého bydliska v Taliansku, resp. na príslušnom konzulárnom úrade, podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa.

  • Naturalizáciou po splnení nasledovných požiadaviek:

- legálny trvalý pobyt v Taliansku minimálne po dobu desiatich rokov,

- preukázanie dostatočného príjmu,

- preukázanie trestnej bezúhonnosti,

- zrieknutie sa pôvodného občianstva (v prípade potreby).

Počet rokov legálneho trvalého pobytu sa môže znížiť na:

- tri roky v prípade potomkov talianskych občanov až po druhé pokolenie a v prípade cudzích štátnych príslušníkov narodených na území Talianska,

- štyri roky v prípade občanov EÚ,

- päť rokov v prípade osôb bez štátnej príslušnosti, utečencov ako aj plnoletých cudzincov, ktorí boli adoptovaní talianskymi občanmi,

- sedem rokov v prípade dieťaťa osvojeného talianskym občanom, pred vstupom do platnosti zákona 184/1983,

- bez požiadavky na trvalý pobyt pre cudzincov, ktorí pracovali pre Taliansko po dobu minimálne päť rokov, a to aj v zahraničí.

Žiadosť o udelenie štátneho občianstva adresovaná Prezidentovi Talianskej republiky sa predkladá na prefektúre v mieste trvalého bydliska v Taliansku, resp. na príslušnom konzulárnom úrade, podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa.

Bližšie informácie o talianskom štátnom občianstve v anglickom jazyku.


98